Všeobecné podmínky

Článek 1. - Úvodní ustanovení

Pokud je ve Vaší zemi obsah těchto stránek protizákonný, prosíme opusťte tento web.

 • 1.1. - Tyto všeobecné podmínky (dále jen podmínky) platí při provozování her a turnajů na webu www.planetofwinners.com, provozovaném Planet of Winners, IČ 28822901, s místem podnikání Peklo 119, 517 55 Vamberk, Česká republika.
 • 1.2. - Registrací uživatele na webu uvedeném v ust. 1.1. těchto podmínek dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Tyto podmínky upravují vztahy mezi Planet of Winners, jakožto dodavatelem, na jedné straně a spotřebitelem na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • 1.3. - Na internetové stránce provozovatele nedochází k provozování hazardních her, výherních automatů, provozování sázek ani jiných loterií atd. dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. - Vymezení pojmů

 • 2.1. - Spotřebitelská smlouvou se v tomto případě dle občanského zákoníku rozumí smlouva jiná, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • 2.2. - Provozovatelem webu www.planetofwinners.com a zároveň dodavatelem služeb na tomto webu je Planet of Winners, IČ 28822901, s místem podnikání Peklo 119, 517 55 Vamberk, Česká republika.
 • 2.3. - Internetovou stránkou provozovatele se pro účely těchto podmínek rozumí www.planetofwinners.com.
 • 2.4. - Spotřebitelem se pro účely těchto podmínek rozumí registrovaný uživatel. Registrovaným uživatelem je jakýkoliv uživatel, který se přihlásí do systému na této internetové stránce, čímž dojde ke zřízení účtu. Přihlášení se do systému je nezbytný krok k tomu, aby mohl uživatel využívat veškeré služby, tj. především hrát hry a turnaje provozované na této internetové stránce.
 • 2.5. - Návštěvníkem internetové stránky je osoba, která není registrovaná do systému. Taková osoba se nemůže zapojovat do her a turnajů provozovaných na internetové stránce, pouze si prohlíží internetovou stránku provozovatele. Návštěvník se může stát registrovaným uživatelem.

Článek 3. - Podmínky používání

 • 3.1. - Návštěvou, připojením, prohlížením a/nebo použitím internetové stránky či jakékoliv služby nabízené na této internetové stránce registrovaný uživatel i návštěvník deklarují, že si přečetli, pochopili tyto podmínky, souhlasí s nimi a že jsou jimi vázáni.
 • 3.2. - Pokud by registrovaný uživatel či návštěvník této internetové stránky zjistil, že dochází provozem této stránky k porušování práv třetích osob (např. autorského práva ohledně některé z her), bezodkladně toto sdělí na e-mailovou adresu provozovatele info@planetofwinners.cz a uvede, v čem porušení práva spočívá, identifikaci osoby, jejíž právo bylo porušeno a tato tvrzení doloží. Provozovatel v případě prokázaného porušení práv třetí osoby provede opatření (např. omezí okruh her).
 • 3.3. - Provozovatel doporučuje registrovaným uživatelům této internetové stránky, aby hraní her přerušili alespoň na 10 minut po každé hodině hraní. Pokud registrovaný uživatel zjistí, že hraní her u něj vyvolává změny zdravotního stavu, např. bolesti hlavy, závratě atd., provozovatel doporučuje, aby bezodkladně přerušil hraní her a vyhledal lékařskou pomoc.
 • 3.4. - Návštěvník i registrovaný uživatel se zavazuje, že internetovou stránku nepoužije k nahrání, umístění nebo k jinému způsobu zpřístupnění obsahu, který je protiprávní, škodlivý, ohrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak motivovaný nebo který porušuje soukromí jiných. Za veškeré informace, vzkazy, data, obrázky či jiné materiály (dále jen obsah), nahrané na internetové stránce nese výhradní odpovědnost osoba, která je původcem tohoto obsahu. To znamená, že registrovaný uživatel i návštěvník je zcela zodpovědný za veškerý obsah, který nahraje, umístí nebo jiným způsobem zpřístupní na internetové stránce. Tato odpovědnost se může promítnout i do trestněprávní roviny.
 • 3.5. - Provozovatel v žádném případě nedává souhlas k uveřejnění takového obsahu a zavazuje se vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byl odstraněn. Provozovatel je dále oprávněn přerušit provoz systému na dobu nezbytně nutnou za účelem odstranění takového obsahu. Bez ohledu na výše uvedené má provozovatel právo odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje podmínky užívání uvedené v ust. 3. těchto podmínek, nebo je jinak nevhodný. Provozovatel má také právo zrušit registraci uživatele, který porušuje podmínky užívání dle ust. 3. těchto podmínek, a to bez nároku na vrácení již nahraných peněz.
 • 3.6. - Provozovatel upozorňuje, že nemůže zaručit, aby registrovaný uživatel a návštěvník nebyl použitím internetové stránky vystaven ze strany jiných registrovaných uživatelů a návštěvníků obsahu, jenž je uveden v první větě ust. 3.4. těchto podmínek. Provozovatel nemá nad tímto obsahem kontrolu, a proto nezaručuje jeho přesnost, celistvost ani kvalitu. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za obsah ani jakoukoliv jeho část, včetně - ale nikoli výhradně - jakékoliv chyby či nepřesnosti v jakémkoliv obsahu. 
 • 3.7. - Registrovaný uživatel i návštěvník se zavazují zachovávat dobré jméno internetové stránky, jakož i provozovatele.
 • 3.8. - Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé hraním her na těchto internetových stránkách. Provozovatel neodpovídá za technické výpadky během hraní her. Provozovatel není odpovědný ani za jakékoliv ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku použití obsahu umístěného, nahraného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím internetové stránky. 
 • 3.9. - Veškeré právní nároky týkající se této internetové stránky a hraní her prostřednictvím této internetové stránky se řídí právním řádem České republiky a případná soudní řízení budou vedena u příslušných soudů České republiky. 

Článek 4. - Platby za služby

 • 4.1. - Registrovaní uživatelé se mohou účastnit virtuálních her a turnajů uvedených na internetové stránce pomocí virtuálních peněz, které vyměňují za reálné peníze (více k ceně služeb a úhradě těchto služeb viz pravidla a platební metody na internetové stránce). Jinými slovy tuto virtuální měnu mohou registrovaní uživatelé aktivovat na svém účtu za reálné peníze.
 • 4.2. - Platební výměna či platba reálných peněz za peníze virtuální probíhá na základě platebních metod. Tyto platby je možné realizovat metodami uveřejněnými na internetové stránce, a to na základě souhlasu registrovaného uživatele s obchodními podmínkami každé platební metody. Předplatné platebními kartami se může obnovovat automaticky, pokud své předplatné registrovaný uživatel výslovně nezruší. Ten také souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn odebírat platby předplatného z platební karty registrovaného uživatele, pokud své předplatné výslovně nezruší. Registrovaný uživatel používající jiné platební metody nemůže své předplatné obnovovat automaticky. Poskytnutím platebních informací na internetové stránce registrovaný uživatel prohlašuje, že je oprávněn tuto platební metodu použít. Jako držitel bankovního účtu je dále zodpovědný za všechny platby a peněžní převody, stejně jako ti, kteří tento účet používají. Výjimku tvoří případy, kdy použití takového účtu bylo provedeno nezákonně.
 • 4.3. - Poplatky jsou splatné předem a jsou nevratné, ať už zcela nebo zčásti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poplatků a platebních metod.

Článek 5. - Ukončení registrace

 • 5.1. - Registrovaný uživatel může kdykoliv ukončit svou registraci v systému, tj. zrušit svůj účet. Provozovatel má právo vybrat poplatky, které byly zaznamenány před zrušením tohoto účtu.
 • 5.2. - V případě, že provozovatel nevymění reálné peníze registrovaného uživatele již odeslané jednou z platebních metod za peníze virtuální, může registrovaný uživatel zrušit svou registraci. V takovém případě je však nejprve registrovaný uživatel povinen na tuto skutečnost upozornit provozovatele prostřednictvím e-mailové zprávy. Teprve pokud ani do 10 dnů ode dne odeslání e-mailové zprávy nebude zjednána náprava, tj. připsání požadovaného množství peněz na virtuální účet registrovaného uživatele, může ten zrušit svou registraci s nárokem na vydání již odeslaných peněžních prostředků.
 • 5.3. - Provozovatel může zrušit registraci uživatele za podmínek uvedených v čl. 3. těchto podmínek nebo v případě nezákonného využití a zneužití účtu registrovaného uživatele. Pokud je registrace ukončena dle první věty ust. 5.3. těchto podmínek, nemá registrovaný uživatel nárok na zpětné proplacení virtuálních peněz za peníze reálné.

Článek 6. - Ochrana osobních údajů

 • 6.1. - Informace o registrovaných uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6.2. - Registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Registrovaný uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 
 • 6.3. - Provozovatel bude o registrovaném uživateli shromažďovat pouze ty osobní údaje, které tento uživatel poskytl při registraci do systému na internetové stránce. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti registrovaného uživatele vymazat z databáze provozovatele.
 • 6.4. - Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jejich osobní údaje provozovatel nepředává žádné jiné osobě; pouze v případě porušení podmínek ze strany registrovaných uživatelů mohou být jejich osobní údaje předány třetím stranám, jako jsou právní poradci, a to v rozsahu nezbytném k vyřešení věci.

Článek 7. - Závěrečná ustanovení

 • 7.1. - Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění podmínek. Takto změněné či doplněné podmínky budou uveřejněny na internetové stránce.
 • 7.2. - Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. 2. 2011.